Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko pracownik administracyjny w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo - pełny etat (od grudnia 2017 roku).

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: pracownik socjalny – kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej lub psycholog – ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia lub pedagog – ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Obsługa komputer, urządzeń biurowych.
 2. Komunikatywność, dobra organizacja pracy, sumienność.
 3. Znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Mile widziane doświadczenie zawodowe.

 Zakres obowiązków:

 1. Praca z klientem.
 2. Prace administracyjne.

 Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 4. Wszystkie dokumenty powinny zawierać klauzule: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1 w terminie do dnia 27.10.2017 r.

 

Osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.