Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, nr telefonu 62 7228891, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.

3. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a, b, c, g, h, j RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

e) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego).

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;

b) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, co do zasady przysługują następujące prawa:

a) prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych

b) prawo dostępu do treści swoich danych

c) prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO

d) prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

e) prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

g) prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy)

h) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje wówczas, gdy jednostka przetwarza dane w związku z realizacją zadania publicznego)

i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Podawanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie:

- wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

- wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,

- wydawanie kart parkingowych,

jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie, mieszczący się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 627228891 lub 627228892.

2. W związku z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c RODO) tj. niezbędnym do wydania orzeczenia, legitymacji bądź karty parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji, usunięcie danych może być niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązania się z prawnego obowiązku administratora).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania z konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi Danych Osobowych realizacji celów wymienionych w pkt 3.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.