Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Banery

Newsletter

Portal e-PUAP, www.epuap.gov.pl/wps/portal/ 

Informacja o programie Aktywny Samorząd

Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Krotoszynie

Informacja o realizowanym projekcie Razem z Tobą będę Sobą

www.mpips.gov.pl

www.pfron.org.pl

www.ngo.pl

www.rops.poznan.pl

www.powiat-krotoszyn.pl

Gmina Krotoszyn - www.krotoszyn.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl 

Superregion Kaliski OWES - www.owes.jadwiga.org/kalisz, otwierane w nowym oknie

toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.

Procedury

Procedury w przypadku sytuacji kryzysowej

 1. W przypadku otrzymania zawiadomienia osobistego bądź telefonicznego ze strony służb społecznych (ośrodki pomocy społecznej, policja, kuratorzy sądowi, służba zdrowia, prokuratura i in.) pracownik ZIK-u przyjmujący zgłoszenie podejmuje działania diagnozujące sytuację rodzinną i społeczną według następujących procedur:

  1. Przeprowadzenie wywiadu, zebranie dostępnych informacji wśród służb pomocowych (pomoc społeczna, policja, sąd, szkoła - w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej).
  2. Udanie się do miejsca zamieszkania klienta, dążenie do zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa i w konsekwencji powstrzymanie destrukcyjnych rozwiązań.
  3. Starania w zakresie zrozumienia problemu klienta, zobaczenie problemu jego oczami, co decyduje o skuteczności dalszych oddziaływań.
  4. Dążenie do wyjaśnienia przyczyn i istoty kryzysu.
  5. Ustalenie oczekiwań i wstępnego planu działań, akceptowanego przez wszystkich.
  6. Zobowiązanie klienta do realizacji wspólnego ustalonego planu - ustny kontrakt zawierany przez obie strony.
  7. Wyznaczenie kolejnego spotkania.
 2. Interwencja kryzysowa jest tylko pierwszym etapem pomocy, często nie obejmuje docelowego rozwiązania problemu.
 3. Interwencja kończy się w momencie uzyskania przez osobę lub rodzinę podstawowej równowagi, zrozumienia przyczyn i uzgodnienia kierunku rozwiązywania problemu, który wywołał kryzys.
 4. Często dopiero po jej zakończeniu możliwe jest podjęcie długofalowych działań, które mogą doprowadzić do rozwiązania problemu i usunięcia przyczyn kryzysu.

 


Procedury w przypadku udzielenia schronienia ofiarom przemocy gorącej

 1. W przypadku otrzymania zawiadomienia osobistego bądź telefonicznego ze strony służb społecznych (ośrodki pomocy społecznej, policja, kuratorzy sądowi, służba zdrowia, prokuratura i in.) pracownik ZIK-u przyjmujący zgłoszenie podejmuje czynności zmierzające do zabezpieczenia życia i zdrowia osób zagrożonych.
 2. Niezależnie od pory dnia i nocy pracownik powiadamia o konieczności interwencji kierownika ZIK-u, zaś w przypadku jego nieobecności innego upoważnionego pracownika.
 3. Pracownicy ZIK-u udają się do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie udostępniają odpowiednio przygotowane pomieszczenie mieszkaniowe.
 4. Pracownicy ZIK-u od momentu podjęcia interwencji przez cały czas pobytu klientów w placówce zapewniają bezpieczeństwo przebywających tam osób, jednocześnie udzielają wsparcia rzeczowego oraz psychicznego.
 5. Po podjęciu interwencji podejmowane są działania diagnozujące sytuację rodzinną i społeczną klientów przebywających w ZIK-u, a także działania dyscyplinujące sprawcę przemocy (powiadomienie policji, sądu).
 6. W przypadku zastosowania aresztu wobec sprawcy przemocy rodzina wraca do miejsca zamieszkania. Powrót rodziny do miejsca zamieszkania jest także możliwy po przeprowadzeniu negocjacji ze sprawcą przemocy i ustaleniu, że rodzina nie jest zagrożona utratą zdrowia lub życia.
 7. Czas pobytu ofiar przemocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wynosi maksymalnie trzy miesiące, w szczególnych przypadkach może być przedłużony do sześciu miesięcy.
 8. W przypadku interwencji oraz konieczności umieszczania osób lub rodzin w SOW kierownik ZIK-u organizuje zespół interdyscyplinarny w celu optymalnego rozwiązania sytuacji kryzysowej.
 9. Pobyt osób (ofiar przemocy w rodzinie) w SOW jest monitorowany przez pracowników ZIK-u osoby te są również informowane o aktualnym toku sprawy.

 

Telefon alarmowy (całodobowy)

 1. Dyżury przy telefonie alarmowym całodobowym pełni pracownik Zespołu Interwencji Kryzysowej PCPR w Krotoszynie przez wyznaczony dzień (dni) w tygodniu od godz. 7.00 do godz. 7.00 dnia następnego również w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Dyżury telefoniczne są potwierdzane podpisem każdego z pracowników dyżurujących na stosownej liście dyżurów.
 3. W przypadku odebrania zgłoszenia przez osobę dyżurującą przy telefonie alarmowym od osoby chcącej uzyskać pomoc, a także od funkcjonariuszy służb społecznych i pomocowych (policji, straży pożarnej, straży miejskiej, pracowników pedagogicznych placówek oświatowych, służby zdrowia, pracowników socjalnych i in.) procedury są następujące:
  1. Telefoniczne przyjęcie zgłoszenia przez osobę dyżurującą.
  2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zebranie wszystkich dostępnych informacji dotyczących sytuacji kryzysowej.
  3. W zależności od oczekiwań klienta lub pracownika służb społecznych i pomocowych udzielenie porady informacyjnej, umówienie spotkania w terminie późniejszym bądź omówienie możliwości interwencyjnych ZIK-u.
  4. W przypadku konieczności natychmiastowych działań powiadomienie telefoniczne drugiej osoby pełniącej poddyżur przy telefonie alarmowym, przekazanie uzyskanych telefonicznie informacji, a także konsultacja i wspólne podjęcie decyzji odnośnie planowanej interwencji.
  5. W przypadku wyjazdu interwencyjnego pracowników ZIK-u (z pracownikami innych służb społecznych) - telefoniczne powiadomienie kierownika Zespołu Interwencji Kryzysowej.
  6. Spotkanie pracowników Zespołu oraz innych pracowników służb społecznych lub pomocowych, omówienie planu działania.
  7. Wyjazd na miejsce interwencji.
  8. W uzgodnieniu z pracownikami innych służb podjęcie działań zmierzających do zdiagnozowania sytuacji.
  9. Przekazanie informacji osobom obecnym o działaniach służ interwencyjnych.
  10. Dążenie do zapewnienia podstawowego oparcia i poczucia bezpieczeństwa osobom potrzebującym.
  11. Ustalenie oczekiwań obecnych osób i zaakceptowanie przez nich wstępnego planu działania.
  12. W zależności od sytuacji kryzysowej - konsultacja i ustalenie terminu spotkania w Ośrodku Interwencji Kryzysowej lub zapewnienie bezpiecznego schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy - w przypadku konieczności opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.
  13. W przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania przez osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej - stosowane są procedury stosowane w przypadku udzielenia schronienia ofiarom gorącej przemocy.
  14. Omówienie podejmowanych przez interwentów działań oraz ich odpowiednie udokumentowanie.

Procedury w przypadku sytuacji suicydalnej

 1. W przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu samobójstwem (bezpośrednio od osoby zagrożonej, od osób pośrednich lub ze strony służb społecznych) pracownik ZIK-u przyjmujący zgłoszenie podejmuje czynności zmierzające do zabezpieczenia życia i zdrowia osób zagrożonych przez następujące czynności:
  1. wstępną ocenę prawdopodobieństwa zagrożenia,
  2. utrzymywanie stałego kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego,
  3. dostarczenie wsparcia poprzez szacunek, zainteresowanie, okazanie troski,
  4. poszukiwanie zasobów klienta i wskazanie na możliwość ich wykorzystania,
  5. konstruowanie z klientem planów na najbliższą przyszłość,
  6. zawarcie kontraktu na życie.
 2. W momencie stwierdzenia zagrożenia życia klienta pracownik ZIK-u powiadamia kierownika (lub inną osobę upoważnioną) o zaistniałej sytuacji, a także w razie konieczności zwraca się o pomoc do innych instytucji (pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna).
 3. W przypadku zagrożenia suicydalnego pracownik ZIK-u motywuje osobę do podjęcia konsultacji psychiatrycznej uzgadniając natychmiastowy termin wizyty z lekarzem pozostającym w lokalnym systemie wsparcia.
 4. Pracownicy ZIK-u spotykają się z najbliższą rodziną klienta oraz zbierają informacje dotyczące dotychczasowego funkcjonowania klienta i rodziny oraz radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami życiowymi.
 5. Podczas kolejnych spotkań wspólnie z klientem pracownik ZIK-u buduje plan działań zmierzających do opanowania sytuacji kryzysowej, oparty na istniejących zasobach jednostkowych, rodzinnych i instytucjonalnych, uwzględniający lokalną sieć wsparcia społecznego.Procedury w zakresie programu korekcyjno-naprawczego ze sprawcą przemocy

 

 1. Osoby mające realizować program korekcyjno-naprawczy w zakresie stosowania przemocy kierowane są przez instytucje do tego powołane (sąd, prokuratura, policja, ośrodki pomocy społecznej i inne) lub zgłaszają się osobiście.
 2. W przypadku zgłoszenia się osoby chcącej rozpocząć realizację programu korekcyjno-naprawczego pracownik Zespołu Interwencji Kryzysowej dokonuje diagnozy, czy stosuje ona przemoc oraz czy jest uzależniona od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że zachowania osoby nie noszą znamion przemocy, podejmowane są działania diagnozujące sytuację rodzinną i społeczną klienta oraz przedstawienie oferty pomocy zgodnej z zakresem działań Zespołu Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie.
 4. W przypadku stwierdzenia, że osoba chcąca rozpocząć realizację programu korekcyjno-naprawczego jest uzależniona od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, motywowana jest do uczestnictwa w terapii ambulatoryjnej bądź stacjonarnej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i po jej ukończeniu przedstawiana jest oferta programu.
 5. W przypadku stwierdzenia, że zachowania osoby noszą znamiona stosowania przemocy, motywowana jest ona do podjęcia realizacji programu korekcyjno-naprawczego w w/w zakresie.
 6. Po zaakceptowaniu przez stosującą przemoc osobę warunków kontraktu związanego z realizacją programu korekcyjno-naprawczego w zakresie stosowania przemocy następuje podpisanie kontraktu i wyznaczane są terminy kolejnych spotkań terapeutycznych.
 7. Po zrealizowaniu określonej liczby spotkań terapeutycznych diagnozuje się, czy osoba w dalszym ciągu stosuje zachowania o cechach przemocy i dokonuje się ewaluacji postępu w zmianie zachowania.
 8. W momencie stwierdzenia braku pozytywnych zmian w zachowaniu klienta następuje powrót do wcześniejszych etapów programu i zaostrzenie reguł jego realizacji.
 9. Po zakończeniu pełnej realizacji programu dokonuje się ponownej oceny jego efektywności oraz przekazuje się informację instytucji kierującej o zrealizowaniu programu i jego efektach.
 10. W przypadku przerwaniu realizacji programu ze strony klienta i złamania zasad kontraktu przekazywana jest odpowiednia informacja do instytucji kierującej.


Procedury dotyczące korzystania z Niebieskiego Pokoju

 1. Niebieski pokój przeznaczony jest do przesłuchań dzieci - ofiar i świadków przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej i ma umożliwić przesłuchanie dziecka (dzieci) w przyjaznych mu warunkach, dając mu poczucie bezpieczeństwa i pozwalając ograniczyć liczbę przesłuchań do minimum. jest także pomieszczeniem przeznaczonym do spotkań dzieci będących w rodzinach zastępczych z naturalnymi rodzicami, przeprowadzania terapii rodzin, realizacji spotkań mediacyjnych.
 2. W przypadku otrzymania zawiadomienia osobistego bądź telefonicznego ze strony odpowiednich służb społecznych (sąd, prokuratura, policja, Dział Wsparcia Rodziny PCPR, OPŚ) pracownik ZIK-u przyjmujący zgłoszenie określa termin korzystania z Niebieskiego Pokoju, odpowiednio dostosowując do zapotrzebowania instytucji.
 3. W przypadku przesłuchania dziecka 9dzieci) zespół osób biorących udział w przesłuchaniu określa instytucja zgłaszająca (sąd, prokuratura, policja).
 4. Po wyznaczeniu terminu korzystania z Niebieskiego Pokoju kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej wyznacza osobę odpowiedzialną za przygotowanie odpowiednich pomieszczeń, która również będzie obecna podczas korzystania z Niebieskiego Pokoju i odpowiadać będzie za rejestrację audiowizualną.
 5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie oraz obecną w momencie korzystania z Niebieskiego Pokoju może być każdy wyznaczony i odpowiednio przeszkolony pracownik ZIK-u.
 6. Dostęp do Niebieskiego Pokoju oraz klucze do pomieszczeń ma kierownik ZIK--u i wyznaczony przez niego pracownik.
 7. Niebieski Pokój składa się z dwóch pomieszczeń - właściwego pomieszczenia urządzonego na wzór pokoju mieszkalnego, gdzie przebywają osoby biorące udział w przesłuchaniach, mediacjach i spotkaniach terapeutycznych; drugie pomieszczenie przeznaczone jest dla osób obserwujących oraz zapisujących przebieg wydarzeń i sytuacje zachodzące we właściwym pomieszczeniu.
 8. Niebieski Pokój jest pomieszczeniem wyposażonym w sprzęt audiowizualny składający się z dwóch kamer oraz mikrofonu, służących do zapisu przebiegu sytuacji. Posiada również lustro fenickie służące do bezpośredniej obserwacji wydarzeń.


Procedury stosowane w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka

 1. W przypadku otrzymania zawiadomienia osobistego bądź telefonicznego ze strony służb społecznych (ośrodki pomocy społecznej, policja, kuratorzy sądowi, służba, zdrowia, prokuratura i in.) lub osób indywidualnych pracownik ZIK-u przyjmujący zgłoszenie podejmuje czynności zmierzające do zabezpieczenia życia i zdrowia dzieci.
 2. Niezależnie od pory dnia lub nocy pracownik powiadamia o konieczności interwencji kierownika ZIK-u, zaś w przypadku nieobecności innego upoważnionego pracownika.
 3. Pracownik ZIK-u przyjmujący zgłoszenie podejmuje działania diagnozujące sytuację rodzinną i społeczną według następujących procedur: przeprowadzenie wywiadu, zebranie dostępnych informacji wśród służb pomocowych (pomoc społeczna, policja, sąd, szkoła w zależności od rodzaju zagrożenia).
 4. Pracownik socjalny powiadamia funkcjonariusza policji oraz przedstawiciela ochrony zdrowia i wspólnie podejmuje decyzję w sprawie udania się do miejsca pobytu dziecka.
 5. Pracownik socjalny ZIK-u wraz z funkcjonariuszem policji i przedstawicielem ochrony zdrowia udaje się do miejsca pobytu dziecka, gdzie dokonuje bezpośredniej diagnozy sytuacji zagrożenia i podejmuje decyzję w sprawie odebrania dziecka.
 6. Funkcjonariusz policji w uzasadnionych okolicznościami przypadkach udziela pomocy podczas wykonania czynności odebrania dziecka, na wezwanie pracownika socjalnego może również usunąć osoby przeszkadzające w wykonywaniu czynności. Pracownik socjalny ZIK-u może także zwrócić się o pomoc do innych służb czy instytucji pozostających w lokalnym systemie wsparcia społecznego.
 7. Pracownik socjalny umieszcza dziecko u osoby mu najbliższej, która zapewni poczucie bezpieczeństwa. W przypadku braku możliwości umieszczenia dziecka u osoby najbliższej zapewniającej mu poczucie bezpieczeństwa pracownik socjalny umieszcza dziecko w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, przekazując również do wypełnienia oświadczenie o przekazaniu dziecka pod opiekę.
 8. W ciągu 24 godzin od momentu odebrania dziecka pracownik socjalny powiadamia sąd rodzinny o prowadzonych czynnościach zabezpieczających. Poucza również rodziców bądź opiekunów dziecka o prawie złożenia zażalenia na prowadzone czynności instytucjonalne. W przypadku złożenia zażalenia na postępowanie pracownika ZIK-u niezwłocznie przekazuje w/w zażalenie do sądu.

 
Designed by hosting video and ketch - 2011